TAJ szám ellenőrzés

Ez év január 1-től akkor is kötelező a TAJ szám érvényességének az ellenőrzése, ha a páciens magán ellátást vesz igénybe, de az orvosa TB támogatással ír receptet a számára.
TAJ szám ellenőrzés

Ez év január 1-től akkor is kötelező a TAJ szám érvényességének az ellenőrzése, ha a páciens magán ellátást vesz igénybe, de az orvosa TB támogatással ír receptet a számára. A hatályos jogszabályok értelmében gyógyszerfelírás csak az ellenőrzés eredményének megfelelő jogcímen történhet.

Az új társadalombiztosítási törvény tavaly élesedett. Ezen törvény számos új rendelkezést vezetett be.Többek közt, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés hat havi hátraléka esetén a TAJ számot a NAV érvényteleníti, és ellátás csak térítés ellenében vehető igénybe. A rendelkezés teljes körű végrehajtásának érdekében a jogviszony ellenőrzés kötelezettsége 2022. január 1-től a magánorvosok számára is kötelező.

Hogy történik a TAJ ellenőrzés?

A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy az egészségügyi szolgáltató minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban, továbbá hogy a jogviszonyának mi az aktuális státusza.

FIGYELEM: A jogviszonyadatok személyes adatnak számítanak, ezért az egészségügyi szolgáltató kizárólag az ellátásra jelentkező beteggel, és csak a saját jogviszonyára vonatkozó információt közölhet!

A jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag a NEAK által (az ellenőrzéssel érintett ellátás szerinti támogatással történő rendelésére jogosító szerződéshez kapcsolódóan) rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el.

TAJ ellenőrzés a NEAK oldalon

Amennyiben a (magán)orvos által használt vényíró program nem rendelkezik TAJ ellenőrzési funkcióval, akkor az orvosnak a NEAK online felületén kell a jogviszony érvényességét lekérdezni. Az oldal használatához be kell jelentkezni. Ehhez felhasználó név és jelszó szükséges. A felhasználónév: OBVN-xxxxxUSER, ahol az xxxxx az orvos pecsétszáma: (így például az 12345-ös pecsétszám esetén a felhasználónév: OBVN-12345USER). Az adott felhasználónévhez kapcsolódó jelszó az orvos által megkötött vényírási szerződésének 10 jegyű azonosítószáma.

FIGYELEM: A bejelentkezés után igényelni kell egy új, végleges jelszót.

TAJ ellenőrzés az orvosi szoftveren belül

A legtöbb orvosi szoftverbe beépítésre került a TAJ ellenőrzési funkció. A NetDoktor az ellenőrzés eredményét a szoftverek különböző színekkel (is) jelzi.

Mit jelentenek a különböző színnel jelölt TAJ számok?
Zöld

TAJ érvényes, jogviszonya rendezett.

Piros

TAJ érvényes, de a jogviszony rendezetlen. A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátás nyújtását, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás költségét. A szolgáltató kötelessége, hogy a NEAK honlapjáról letöltött értesítő átadásával tájékoztassa a pácienst a jogviszony rendezetlenségéről.

Kék

Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen. Az érintett személy az EGT területén biztosított, az orvosilag szükséges ellátást a külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával, vagy azzal egyenértékű formanyomtatvánnyal veheti igénybe.

Barna!

TAJ érvénytelen, jogosultság rendezetlen, az érintett személy az egészségügyi szolgáltatásokat csak térítés ellenében veheti igénybe.

Sárga

TAJ érvényes, az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Viszont az ilyen személy a sürgősségi fogászati ellátás kivételével nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.

Amennyiben érvénytelen a jogviszonya a betegnek (akár járuléktartozás, akár egyéb okból), számára társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás. Ez esetben a recepten a „Teljes ár” jogcímet kell megjelölni.

Ahhoz, hogy az orvosi szoftver automatikusan le tudja kérni a NEAK rendszeréből a TAJ érvényességét, be kell állítani a programban a pecsétszámhoz tartozó felhasználó nevet és jelszót.

FIGYELEM: Magánszolgáltatók a TAJ azonosítót kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes hozzájárulás) alapján kezelheti. Ezért előzetesen írásban tájékoztatni kell az érintettet a TAJ szám használatának céljairól és a hozzájárulását kell kérni.

TAJ ellenőrzés az érintett által

A NAV-hoz átkerült nyilvántartás szerint közel 70 ezer embernek van hat hónapot meghaladó tartozása.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján ügyfélkapus belépést követően a magánszemélyeknek is lehetőségük van rá, hogy leellenőrizzék a TAJ számuk érvényességét. A jogviszony rendezési eljárást az ügyfél a saját adatai vonatkozásában elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, továbbá személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton kezdeményezheti a kormányhivatalnál.

A tartozást a “NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú számlára kell befizetni. Azok, akiknek a járulék megfizetését anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, azok az adóhivatalnál kell kérvényezniük a szankciók alóli mentesítést.

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!